Splošni pogoji

Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oziroma napotnice/voucherja, ki jo skleneta potnik in podjetje Sejmi d. o. o. (v nadaljevanju podjetje Sejmi) oziroma pooblaščena agencija.

Splošni pogoji veljajo za turistične aranžmaje, ki jih organizira podjetje Sejmi ter za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, ki jih nudi podjetje Sejmi. Šteje se, da veljajo splošni pogoji podjetja Sejmi, v kolikor ni v splošnih pogojih drugih organizatorjev potovanj določeno drugače. Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.

V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve podjetja Sejmi in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji.

1. PRIJAVA IN AKONTACIJA

Podjetje Sejmi sprejema prijave na sedežu podjetja in pri pooblaščenih zastopnikih. Potnik se prijavi tako, da osebno, po pošti ali telefaksu pošlje izpolnjen in podpisan obrazec Prijava na potovanje ter vplača varščino oz. predloži dokumente o plačilu varščine. Ob prijavi je potrebno predložiti vse potrebne dokumente in podatke ter vplačati akontacijo v razpisani višini – če ni drugače določeno, znaša slednja 30% osnovne cene potovanja pri najmanjšem razpisanem številu udeležencev. Šele vplačilo akontacije zagotavlja in potrjuje rezervacijo. Akontacijo lahko vplača tudi na sedežu podjetja, pri zastopniku, kjer se je prijavil, oz. z nakazilom na račun podjetja Sejmi d.o.o. TRR 61000-0001914448 Pri nakazilu je potrebno navesti točen naziv potovanja, datum odhoda oz. sklic, ki vam ga sporoči podjetje Sejmi v Potrdilu o prejemu prijave. Podpis prijave oz. vplačilo akontacije pomeni potnikovo soglasje s temi Splošnimi pogoji.

Podjetje Sejmi za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15,00 € na prijavnico (voucher) oziroma 25,00 € pri potovanjih, pripravljenih po naročilu, kar je objavljeno na vidnem mestu v poslovalnici podjetja Sejmi. Pri sestavi kompleksnih ponudb podjetje Sejmi zaračuna varščino za sestavo ponudbe v višini 30,00 €.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (9. točka teh splošnih pogojev).

Skupina, ki rezervira namestitve oz. turistični program pri podjetju Sejmi d.o.o. in se odloči rezervirati naslednjič isto namestitev na istem naslovu mimo podjetja Sejmi d.o.o, je dolžna plačati podjetju 80 EUR na potnika.

2. TELEFONSKA PRODAJA ARANŽMAJEV

V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:
• v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev.

Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

3. PRODAJA ARANŽMAJEV PO INTERNETU

Pri prodaji prek spleta veljajo Splošni pogoji ter ponudba, objavljeni na spletni strani www.sejmi.si. Potnik ob internetni prijavi sprejme določila Splošnih pogojev podjetja Sejmi d.o.o. Dokler potnik ne plača akontacije, rezervacija ni potrjena. Nepopolnih podatkov na prijavnici, zaradi katerih potnika naše obvestilo ne bi pravočasno doseglo, ne obravnavamo kot višjo silo. Nastale stroške v tem primeru krije potnik.

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, plačilo prijavnine ali njenega dela in plačilo stroškov prijave oziroma rezervacije, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve podjetja Sejmi d.o.o.

V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za aranžmaje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljena na spletni strani, nasprotujejo, veljajo določila objavljena na spletni strani.

Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

4. PRODAJA ARANŽMAJEV, KJER PODJETJE SEJMI NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, da podjetje Sejmi ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da podjetje Sejmi prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja.

5. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni podjetja Sejmi ali pooblaščeni agenciji oziroma ko podjetje Sejmi prejme plačilo na transakcijski račun podjetja Sejmi d.o.o.. Potnik mora plačati celotni aranžma najmanj 8 dni pred začetkom potovanja oziroma takrat, kot je navedeno v programu.

V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju, in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz 9. točke teh splošnih pogojev.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem potovanju.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.

Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila turističnega aranžmaja ali druge storitve podjetja Sejmi, v primeru vračila plačila, podjetje Sejmi v nobenem primeru ne izplača gotovine, temveč prizna potniku dobropis, če je le-ta do njega upravičen.

Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

6. CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ter veljajo od dneva objave programa.

Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (letališke, luške, varnostne pristojbine, stroške vizuma, doplačila za gorivo, ipd.), ki se, v kolikor niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.

Organizator potovanja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Pogodbenik potovanja ali potnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev preseže 10 % osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.

O morebitni spremembi cene potovanja organizator potnika obvesti.

Podjetje Sejmi lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru podjetje Sejmi ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

Podjetje Sejmi lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža, v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja tudi nastali in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastali.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je možnih več popustov in/ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

7. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja ter organizacija potovanja. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

8. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.).

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi in jih doplača k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku podjetja Sejmi oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

9. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima podjetje Sejmi pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju, je dolžan podjetju Sejmi povrniti administrativne stroške v višini 15,00 € na napotnico oziroma voucher.

Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:
• 45  do en delovni dan pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja
• odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.

V primerih, ko podjetje Sejmi ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji:

• do 45 dni – 10% cene aranžmaja;
• 44 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja;
• 34 do 9 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja;
• 8 dni do dne pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima podjetje Sejmi poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

Če se potnik ne pojavi ali odpove pogodbo o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga podjetje Sejmi oziroma drug organizator potovanja bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih podjetju Sejmi narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajni svetovalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno in ne v celoti.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s podjetjem Sejmi, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani podjetja Sejmi, zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V teh primerih spremembe podjetje Sejmi zaračuna potniku le administrativne stroške v višini 15,00 €. V primerih, ko so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi letalski prevoz s čarterjem ali redno letalsko linijo, in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa podjetje Sejmi zahteva povrnitev dejanskih stroškov nastalih zaradi spremembe.

10. ODSTOPNINA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini, potovanja ne bo udeležil, lahko ob prijavi sklene zavarovanje rizika odpovedi. Slednje velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni, nesreče ali smrti v ožjem družinskem krogu (zakonec, starši, otroci). Potniku, ki je ob prijavi zavaroval riziko odpovedi ter je ob odpovedi predložil ustrezno potrdilo, da se potovanja ne more udeležiti, se povrne dotlej vplačani znesek brez zavarovalne premije. Potrdilo mora biti izdano najpozneje na dan odhoda na pot. Zavarovalna premija za to zavarovanje znaša 5% cene aranžmaja. Pri posameznem programu je lahko premija drugačna ali zavarovanje rizika odpovedi ni mogoče. V primeru, ko potnik po lastni želji ali zaradi zdravstvenih in podobnih razlogov odstopi od nadaljnjega potovanja med samim potovanjem, iz tega zavarovanja ni upravičen do povračila stroškov.

Ne glede na plačano odstopnino ima podjetje Sejmi, v primeru potnikove odpovedi potovanja, pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15,00 € po napotnici/voucherju ter pravico do zadržanja zneska vplačane odstopnine. V primeru, ko je predmet pogodbe o potovanju nakup letalske vozovnice, podjetje Sejmi, poleg administrativnih stroškov, zadrži tudi rezervacijsko pristojbino (TSC). Potnik ima iz naslova vplačane odstopnine torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene turistične storitve, zmanjšane za administrativne stroške, vplačilo odstopnine in TSC. Podjetje Sejmi ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroške cepljenja, vizuma, potne stroške, ipd..).

Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačane odstopnine, v primeru, da pogodbo o potovanju, zaradi zgoraj navedenih razlogov, odpove najkasneje do dve uri pred pričetkom potovanja. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom, se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot pričetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt (običajno ob 14:00 uri).

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Pri aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi odstopnine, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.

Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo na pričetku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odstopnine v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o opravičenem razlogu odpovedi potovanja.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja. V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne sodijo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima podjetje Sejmi pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje.

11. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI POTOVANJA

Podjetje Sejmi si, v skladu z veljavno zakonodajo, pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali do spremembe programa potovanja. Podjetje Sejmi si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu ali pogodbi o potovanju navedeno, število potnikov.

Če v programu ali v pogodbi o potovanju ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
– za potovanje z avtobusom – najmanj 40 potnikov po avtobusu;
– za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 20 potnikov v posamezni skupini;
– za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov v posamezni skupini;
– za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami – najmanj 80% zasedenosti le- teh.

V primerih, ko podjetje Sejmi izrecno pisno jamči odhod oziroma “garantira odhod”, ne more odpovedati potovanja.

Podjetje Sejmi si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za podjetje Sejmi pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Podjetje Sejmi lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s podjetjem Sejmi, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil podjetja Sejmi.

Podjetje Sejmi si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile.

Podjetje Sejmi ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da podjetje Sejmi odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja podjetja Sejmi, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa podjetja Sejmi potnika nemudoma obvesti. Če podjetje Sejmi oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima le-ta pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve.

Podjetje Sejmi ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

V primeru, da stanje na kraju samem podjetju Sejmi ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko podjetje Sejmi namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

12. POTOVALNI DOKUMENTI IN OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje.

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in podjetje Sejmi za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolžan pred potovanjem, oziroma do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna podjetje Sejmi po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum podjetje Sejmi, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve ter samih vizumov podjetje Sejmi potniku ne vrača. Podjetje Sejmi ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje podjetja Sejma pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar podjetju Sejmu ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, določenem v programu ali ponudbi.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti natančno ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

13. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Podjetje Sejmi potnikom, ki so prijavljeni na vse enodnevne izlete, ne glede na destinacijo, obvestil pred odhodom ne pošilja. Za potovanja z organiziranim prevozom prejme potnik končno obvestilo najkasneje teden dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme, se je dolžan zglasiti na svojem prijavnem mestu. V primeru, ko organizira aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik obvestilo o odhodu najkasneje dva (2) dni pred odhodom. V primeru, da potnik do en (1) dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu, se je dolžan o odhodu informirati na prodajnem mestu.

Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

14. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju in ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Podjetje Sejmi ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

15. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in/oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik naslovi sam na prevoznika, hotel oziroma drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot je na primer golf oprema, mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer po navadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je prevoz tovrstne prtljage obvezno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oziroma po določilih letalskega prevoznika. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V primeru izgube prtljage izpolni potnik obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

Podjetje Sejmi ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov in prevoznih sredstev.

16. TOČNOST PREVOZNIKOV

Podjetje Sejmi ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Podjetje Sejmi ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

Podjetje Sejmi si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.

.
17. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.

Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika podjetja Sejmi oziroma predstavnika organizatorja potovanja, ki organizira potnikov aranžma.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

18. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo podjetje Sejmi bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato podjetje Sejmi ne jamči za popolnost ali verodostojnost teh podatkov.

19. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Namestitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi.

Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (balkon, lega – orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu ali mladinskih hotelih. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta po navadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je po navadi manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji.

20. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti javiti na kraju samem, vodji potovanja, predstavniku podjetja Sejmi, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni javil napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Podjetje Sejmi ne bo obravnavalo reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, podjetje Sejmi ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo na naslov: Podjetje Sejmi d.o.o., Dunajska 10, 1000 Ljubljana, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem podjetje Sejmi ni organizator potovanja, bo podjetje Sejmi pritožbo posredovalo odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestilo.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer podjetje Sejmi take reklamacije ne bo obravnavalo.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi podjetja Sejma ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima podjetje Sejmi pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

21. UPORABA PODATKOV

Sejmi vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Sejmi in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

22. KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe Sejmi je vključen davek na dodano vrednost.
V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

SEJMI d. o. o.

Ljubljana, november 2015